Klauzula informacyjna - Umowy cywilno prawne

Drukuj

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, numer telefonu 748450125.

2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim wyślij wiadomość pod e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub zadzwoń pod numer 748450125 wew.34 lub korespondencyjnie na adres Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu realizacji tej umowy

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Zakład obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej, postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn………………., znak …………………….,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz uprawnione podmioty, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa (np. sady, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską. Podmioty, które świadczą nam usługi prawne. Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), 17 ust. 3 lit. e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bowiem podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno – prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Pobierz do wydruku