Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii

Drukuj

Zarządzenie Nr 8

 

w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii.

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządza się:

§ 1

Przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz

Zakładu Lecznictwa Odwykowego  w Czarnym Borze, zwanego Zamawiającym.

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii,

w następujących komórkach organizacyjnych Zamawiającego: Poradni Terapii

Uzależnienia i Współuzależnienia (PTUiW) ul. Wojska Polskiego 23; 57-340 Duszniki

Zdrój.

§ 2

W celu realizacji zadania:

Ø  Ogłoszenie o konkursie ofert (załącznik nr 1) zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej,  komórkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

Ø  Określa się szczegółowe warunki konkursu ofert (załącznik nr 2).

Ø  Wprowadza się wzór formularza ofertowego (załączniki nr 3).

Ø  Zatwierdza się projekt umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem (załącznik nr 4).

Ø  Powołuje się komisję konkursową w składzie:

a) Przewodniczący – Kierownik Kancelarii M. Kaczyńska

b) Członek  – Lekarz naczelny Z. Piechocki

c) Członek – Kierownik ds. Inwestycyjnych  J. Florian

d) Członek – Przełożona Pielęgniarek A. Filip

1.      Wprowadza się regulamin dla komisji konkursowej (załącznik nr 5).

§ 3

1.      Posiedzenie komisji konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2014 roku, o godzinie 12:00.

2.      Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Kancelarii.

 

 

Czarny Bór 2014-05-07

 

 

Dyrektor

mgr Jacek Kasprzak

 

 

Załączniki do zarządzenia Nr 8