Zamówienie na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii

Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 26

w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządza się:

 

§ 1

1. Przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego  w Czarnym Borze, zwanego Zamawiającym.

2. Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, w następujących komórkach organizacyjnych Zamawiającego:

a) Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień (COTU), ul. Parkowa 8; 58-379 Czarny Bór;

b) Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy (COPD), ul. Parkowa 8; 58-379 Czarny Bór;

c) Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (PTUiW), ul. Wojska Polskiego 23; 57-340 Duszniki Zdrój;

d) Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (PTUiW), ul. Kościuszki 6; 58-400 Kamienna Góra;

e) Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP), ul. Kościuszki 6; 58-400 Kamienna Góra;

§ 2

W celu realizacji zadania:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert (załącznik nr 1) zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej,  komórkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

2. Określa się szczegółowe warunki konkursu ofert (załącznik nr 2).

3. Wprowadza się wzór formularza ofertowego (załączniki nr 3).

4. Zatwierdza się projekt umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem (załącznik nr 4).

5. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

a) Przewodniczący – Kierownik Kancelarii M. Kaczyńska

b) Członek  – Lekarz Naczelny Z. Piechocki

c) Członek – Kierownik Inwestycyjny J. Florian

d) Członek – Przełożona Pielęgniarek A. Filip

6. Wprowadza się regulamin dla komisji konkursowej (załącznik nr 5).

§ 3

1. Posiedzenie komisji konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 roku, o godzinie 11:00.

2. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Kancelarii.

Czarny Bór 2013-12-13

Dyrektor

mgr Jacek Kasprzak

 

Załączniki do Zarządzenia nr 26