Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ochrona danych osobowych - RODO Klauzula informacyjna dla Pracownika

Klauzula informacyjna dla Pracownika

Email Drukuj PDF

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKA

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

a) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Zakład Lecznictwa Odwykowego Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy nadto, iż:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych:

- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, organom skarbowym, sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz zakłady ubezpieczeń (w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia), banki (wypłata wynagrodzeń), zewnętrzni dostawcy usług szkoleniowych, zewnętrzny dostawca oprogramowania płacowego.

- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (na podstawie zawartej z Zakładem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków w zakresie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


 

Informacje dla pacjenta

na temat koronawirusa SARS-CoV-2

 

www.koronawirus.pl

Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień