Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ochrona danych osobowych - RODO Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Email Drukuj PDF

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

a) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Zakład Lecznictwa Odwykowego Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy nadto, iż:

 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej (art.9 ust. 2 lit. a, art.9 ust. 2 lit. h RODO)

2. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom:

- Narodowy Fundusz Zdrowia w przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

- inne podmioty lecznicze współpracujące z Zakładem Lecznictwa Odwykowego, którym dane osobowe są przekazywane w celu zapewnienia ciągłości leczenia,

- dostawcy usług zaopatrujących Zakład Lecznictwa Odwykowego w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych (system informatyczny)

- podmioty prawne o doradcze świadczące usługi prawne o doradcze,

- osoby upoważnione przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta, np. osoby upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej czyli 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

-  dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

- dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

- skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie,

Po upływie okresów przechowywania podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. W pozostałych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub wynikających z innych przepisów prawnych obowiązujących Administratora.

W sytuacji gdy Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia udzielenia świadczenia zdrowotnego. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  przepisu prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych jest uprawniony do odmowy usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Niepodanie danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Inspektora Ochrony Danych - Justyna Florian wew. 34

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


 

Informacje dla pacjenta

na temat koronawirusa SARS-CoV-2

 

www.koronawirus.pl

Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień