Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut

Email Drukuj PDF

załącznik do uchwały Nr XXXIII/944/13
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

 

 

STATUT

ZAKŁADU LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.

§ 2. Siedzibą Zakładu jest Czarny Bór.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania

 

§ 3. Celem działania Zakładu jest:

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2)   promocja zdrowia.

§ 4. 1. Do zadań Zakładu należy:

1)   udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinach i zakresach:

a)    psychiatria,

b)   leczenie uzależnień,

c)    leczenie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

d)   leczenie zaburzeń nawyków i popędów,

e)    psychoterapia dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

f)    psychoterapia dla członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;

2)   udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w dziedzinach i zakresach:

a)    psychiatria,

b)   leczenie uzależnień,

c)    leczenie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

d)   leczenie zaburzeń nawyków i popędów,

e)    leczenie uzależnień behawioralnych;

3)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

a)    badania diagnostyczne,

b)   profilaktyka i promocja zdrowia,

c)    rehabilitacja,

d)   programy psychoterapii;

4)   wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i interwencji;

5)   prowadzenie szkoleń, staży, superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego i innych grup zawodowych zajmujących się terapią, rehabilitacją, profilaktyką uzależnień;

6)   uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

7)   realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

  1. Wykonując zadania Zakład współpracuje z:

1)   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w tym z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;

2)   jednostkami samorządu terytorialnego;

3)   Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4)   placówkami naukowo – badawczymi;

5)   organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

6)   wojewódzkim konsultantem ds. psychiatrii;

7)   Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej;

8)   Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;

9)   z ruchem samopomocowym.

 

 

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna

 

§ 5. Organami Zakładu są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Społeczna.

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

2.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§ 7. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, w tym:

1)   jako przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2)   przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;

3)   trzej członkowie wybrani przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywania powierzonych zadań;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;

6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.

4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Sejmik Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

6. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

7. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej.

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1)   przedsiębiorstwo o nazwie: Zespół leczenia całodobowego dla osób uzależnionych, udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;

2)   przedsiębiorstwo o nazwie: Zespół leczenia ambulatoryjnego osób z problemem uzależnienia, udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Organizację wewnętrzną przedsiębiorstw Zespołu, w tym wykaz jednostek, komórek organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Zakładu.

 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

 

§ 9. 1. Zakład, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

Poprawiony: wtorek, 07 maja 2013 05:58  

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień