Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Praca i staże Praca ZARZĄDZENIE NR 11 w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 września do 31 grudnia 2013 roku, w zakresie – psychiatrii.

ZARZĄDZENIE NR 11 w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 września do 31 grudnia 2013 roku, w zakresie – psychiatrii.

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 11

w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 września do 31 grudnia 2013 roku, w zakresie – psychiatrii.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządza się:

§ 1

1. Przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego  w Czarnym Borze, zwanego Zamawiającym.

2. Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, w następujących komórkach organizacyjnych Zamawiającego: Całodobowy Oddział Podwójnej Diagnozy (COPD), ul. Parkowa 8; 57-379 Czarny Bór,

§ 2

W celu realizacji zadania:

6. Ogłoszenie o konkursie ofert (załącznik nr 1) zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej,  komórkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

7. Określa się szczegółowe warunki konkursu ofert (załącznik nr 2).

8. Wprowadza się wzór formularza ofertowego (załączniki nr 3).

9. Zatwierdza się projekt umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem (załącznik nr 4).

10. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

a) Przewodniczący – Kierownik kancelarii M. Kaczyńska

b) Członek  – Lekarz naczelny Z. Piechocki

c) Członek – Kierownik inwestycyjno-gospodarczy J. Florian

d) Członek – Przełożona pielęgniarek A. Filip

1. Wprowadza się regulamin dla komisji konkursowej (załącznik nr 5).

§ 3

Posiedzenie komisji konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2013 roku, o godzinie 11:00.

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi kancelarii.

Czarny Bór 2013-08-19

Dyrektor

mgr Jacek Kasprzak

Załączniki do pobrania:
Załączniki do Zarządzenia nr 11

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień