O projekcie

Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze przystąpił do realizacji projektu pt. „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co wpłynie na podwyższenie standardów świadczenia usług leczniczych przez Zakład.

Celami szczegółowymi projektu są:
  1. dostarczenie nowych e-usług pacjentom Zakładu oraz możliwość zainicjowania przez nich sprawy do załatwienia drogą elektroniczną (usprawnienie kontaktu pacjenta z Zakładem),
  2. dostosowanie infrastruktury informatycznej Zakładu do wymogów EDM (podniesienie jakości świadczonych przez Zakład usług oraz poprawa warunków pracy).

Projekt przyczyni się przede wszystkim do powstania sprawnego i rozwiniętego systemu informatycznego w Zakładzie, a w rezultacie doprowadzi do wzrostu standardów obsługi pacjentów oraz komfortu pracy kadry pracowniczej. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Zakładzie poprzez implementację nowoczesnego oprogramowania wraz z zakupem niezbędnego sprzętu dla sfery leczniczej i administracyjnej, umożliwi reorganizację pracy jednostki, w znaczący sposób usprawniając pracę personelu dzięki możliwości wyznaczenia terminu przyjęcia w Zakładzie dla pacjentów i/ lub rodzin z terenu całej Polski za pośrednictwem interaktywnych formularzy on-line.

Projekt pozwoli również wygenerować długofalowe efekty socjoekonomiczne, gdyż rozbudowa i dalsza cyfryzacja oferty leczniczej świadczonej przez Zakład, który jest placówką publiczną, przełoży się na budowę przyjaznego obywatelowi otwartego państwa oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych. Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie Zakładu w stosowne narzędzia przyczyniające się do jego sprawniejszego działania oraz realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy. Przedsięwzięcie pozwoli rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych w regionie m.in. poprzez rozwój technologii e-zdrowia.

Okres realizacji projektu zaplanowano od marca 2016 r. do listopada 2017 r.

Całkowita wartość Projektu

663 641,64 PLN

z czego wkład EFRR stanowi 564 095,40 zł.