Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Kopiowanie dokumentacji medycznej

Informacja o wysokości pobierania opłat za sporządzenie kserikopii dokumentacji medycznej

  • 1. Pacjent lub osoba upoważniona składa na piśmie podanie do Dyrektora Szpitala o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej z pobytu w Szpitalu.
  • 2. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba uiszcza wyliczoną kwotę w rejestracji Zakładu i kwituje odbiór kserokopii dokumentacji medycznej.
  • 3. Dział Statystyki medycznej prowadzi Ewidencję wydawanych kopii dokumentów medycznych.


  • 4. Wysokość opłat - Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustala się wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ust,4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta w wysokości 10 groszy za jedną stronę.
  • 4.1 Zwolnione z opłat mogą być osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów wskazanych w punkcie poprzedzającym.
  • 4.2 Zwolnienie może być dokonane na pisemny wniosek osoby uprawionej.
  • 4.3. O zwolnieniu z opłat decyduje Kierownik danej komórki organizacyjnej. Na jego decyzję nie przysługuje odwołanie.
 
 

  

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood