Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Statut

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze

 

STATUT

ZAKŁADU LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.
§ 2. Siedzibą Zakładu jest Czarny Bór.

Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 3. Celem działania Zakładu jest:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 2. promocja zdrowia.

§ 4. 1. Do zadań Zakładu należy:

 1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinach i zakresach:
 2. psychiatria,
 3. leczenie uzależnień,
 4. leczenie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 5. leczenie zaburzeń nawyków i popędów,
 6. psychoterapia dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 7.  psychoterapia dla członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
 8. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w dziedzinach i zakresach:
 9. psychiatria,
 10. leczenie uzależnień,
 11. leczenie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 12. leczenie zaburzeń nawyków i popędów,
 13. leczenie uzależnień behawioralnych;
 14. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 15. badania diagnostyczne,
 16. profilaktyka i promocja zdrowia,
 17. rehabilitacja,
 18. programy psychoterapii;
 19. wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i interwencji;
 20. prowadzenie szkoleń, staży, superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego i innych grup zawodowych zajmujących się terapią, rehabilitacją, profilaktyką uzależnień;
 21. uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 22. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.
 1. Wykonując zadania Zakład współpracuje z:
 1. innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w tym z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;
 2. jednostkami samorządu terytorialnego;
 3. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 4. placówkami naukowo – badawczymi;
 5. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 6. wojewódzkim konsultantem ds. psychiatrii;
 7. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej;
 8. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;
 9. z ruchem samopomocowym.

 

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna
§ 5. Organami Zakładu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§ 7. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, w tym:

 1. jako przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
 2. przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;
 3. trzej członkowie wybrani przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywania powierzonych zadań;
4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;
6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.
4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Sejmik Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
6. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
7. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej.
§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

 1. przedsiębiorstwo o nazwie: Zespół leczenia całodobowego dla osób uzależnionych, udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
 2. przedsiębiorstwo o nazwie: Zespół leczenia ambulatoryjnego osób z problemem uzależnienia, udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Organizację wewnętrzną przedsiębiorstw Zespołu, w tym wykaz jednostek, komórek organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Zakładu. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Zakład, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

JERZY POKÓJ
załącznik do uchwały Nr XXXIII/944/13
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

 

  

© 2006-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood